Behandling av personuppgifter

Den här informationssidan tillhandahålls av föreningen Pink Lady® Europe för att informera dig om:

 • våra åtaganden beträffande skydd av personuppgifter.
 • dina rättigheter och hur vi använder dina personuppgifter.

Vilka är vi?

Personuppgiftsansvarig är föreningen Pink Lady® Europe som representeras av dess generaldirektör Thierry Mellenotte.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter? Vill du utöva dina rättigheter? Kontakta oss:

 • Online på webbplatsen www.pinkmylife.com genom att logga in på dina sidor: ”Mitt konto”
 • Via post: Association Pink Lady® Europe 145, avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike.
 • Via mejl till contact@pinkladyeurope.com

Om du behöver hjälp eller information kan du skicka oss ett mejl till contact@pinkladyeurope.com.

Behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter som genomförs i samband med användningen av klubben genomförs i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 från Europaparlamentet (dataskyddsförordningen) och Rådet av den 27 april 2016 och den franska dataskyddslagen 78-17 av den 6 januari 1978, i sin senaste ändrade upplaga.

Behandlingen av uppgifterna utgår ifrån användarnas samtycke.

Syftet med behandlingen:

 • använda klubben och kunna skicka priser.
 • skicka information om nyheter och kampanjerbjudanden från Pink Lady® Europe.

Dina uppgifter:

 • förmedlas endast till kommunikationsavdelningen för föreningen Pink Lady® Europe och till dess underleverantör som behandlar uppgifterna på uppdrag av föreningen Pink Lady® Europe: webbyrån Agence Wonderful, till underleverantören Ovéa.
 • lagras under hela den tid som klubben används (användarkonto). Om ett konto raderas tas uppgifterna bort eller omarbetas till anonym form för att endast bevaras för statistiska ändamål.

Dina uppgifter kommer inte att:

 • säljas eller användas för andra ändamål än dem som har angetts ovan.
 • vidarebefordras till ett land utanför EU eller en internationell organisation.

Rättigheter för personer som berörs av databehandlingen

Med avseende på behandlingen av dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter som du kan utöva genom att skriva till contact@pinkladyeurope.com, förutsatt att du kan styrka din identitet:

 • rätt till tillgång till dina personuppgifter som behandlas (artikel 15 i dataskyddsförordningen),
 • rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att ifrågasätta behandlingen som genomförts fram till dess (artikel 7 i dataskyddsförordningen),
 • rätt att av den personuppgiftsansvarige få rättelse av felaktiga uppgifter eller komplettering av ofullständiga uppgifter (artikel 16 i dataskyddsförordningen),
 • rätt att få radera dina uppgifter, i de fall som anges i artikel 17 i dataskyddsförordningen,
 • rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas för att avbryta hela eller delar av behandlingen av dina personuppgifter, med undantag för lagring (artikel 18 i dataskyddsförordningen,
 • rätt till dataportabilitet för dina uppgifter (artikel 20 i dataskyddsförordningen),
 • rätt att invända mot behandling av skäl som hänför sig till din specifika situation, mot behandling av personuppgifter som rör dig, däribland profilering (artikel 21 i dataskyddsförordningen),
 • rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 13 i dataskyddsförordningen).

Skydd av dina personuppgifter

Föreningen Pink Lady® Europe har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera tillgänglighet, integritet och konfidentialitet för personuppgifter för att förhindra att de förvrängs, skadas eller att obehöriga tredje parter har tillgång till dem. Det garanterar en säkerhetsnivå som är anpassad till de risker som är förknippade med behandlingen och arten av de uppgifter som ska skyddas.

Dessutom är det ditt ansvar att se till att lösenordet hålls hemligt så att du kan logga in på ditt konto. Dela inte denna information med någon. Kom ihåg att logga ut innan du lämnar en tjänst om du delar din dator med någon annan.